Review: The Last of Us (2024)

Na elf seizoenen kwam er eind vorig jaar een einde aan The Walking Dead. Gelukkig hoefden de echte diehard zombiefans niet te treuren, want begin dit jaar stond de nieuwe Zombieserie The Last of Us voor de deur. En de serie stelt niet teleur!

Door: Gwyneth Sleutel

Na elf seizoenen kwam er eind vorig jaar een einde aan TheWalking Dead. Gelukkig hoefden de echte diehard zombiefans niet te treuren,want begin dit jaar stond de nieuwe Zombieserie The Last of Us voor de deur. Ende serie stelt niet teleur! The Last of Us vindt zijn oorsprong in een videogame. Enniet zomaar eentje. De game die in 2013 werd uitgebracht heeft inmiddelsmiljoenen spelers en meerdere mediaprijzen in de wacht gesleept. Fans kondenhun geluk dan ook niet op toen bekend werd dat er een serie van de populaire gamewerd gemaakt. En voor de sceptici die na elf seizoenen The Walking Dead nietstaan te springen om een nieuwe zombieserie of de kijkers die sowieso alzombie-beu zijn: The Last of Us kan nog eens een klassieker onder dezombieseries worden.

Review: The Last of Us (1)

Niet je cliché zombie-serie

Als we denken aan films en series over zombies dan denken weal snel aan actie en spektakel. Spannende achtervolgingsscènes waar grotehordes zombies de hoofdpersonen achterna zitten en een hoog staaltje specialeffects om de levende doden geloofwaardig in beeld te brengen. (Want ja, wijzijn heel kritisch geworden op wat wel en wat niet een geloofwaardige zombie is).In The Last of Us is de spanning voelbaar, maar in tegenstelling tot andere zombieserieshoudt The Last of Us de focus op klein menselijk drama, terwijl het geweld ende dreiging sluimeren op de achtergrond.

Review: The Last of Us (2)

Joel en Ellie vs zombies én mensen

The Last of Us speelt zich af in een post-apocalyptischewereld waar door een pandemie mensen geïnfecteerd zijn en in zombies zijnveranderd. De maatschappij is ontwricht en staat onder sterke militairecontrole, waar geïnfecteerde bewoners in quarantaine zijn geplaatst. In deserie volgen we vader Joel, die zijn dochter aan het begin van de uitbraak opdramatische wijze is verloren, en een meisje Ellie dat dezelfde leeftijd heeftals Joels overleden dochter. Aan Joel de zaak dit meisje te vervoeren en haarveilig af te leveren bij een ziekenhuis dat in de handen van rebellen is. Hierwordt de basis gelegd voor een dramatisch verhaal tussen twee karakters dieelkaar niet alleen in het plot maar ook op menselijk vlak verder kunnen helpen.Want in hoeverre kan dit meisje Joel helpen bij zijn eigen rouwverwerking? Kanzij een lichtpuntje zijn in de door zombies verworden wereld? En wat kan Joel lerenvan dit meisje?

Review: The Last of Us (3)

Zet je aan het denken...

Waar een serie als The Walking Dead gebaseerd is op een dunstripboekje met schaarse dialoog en waar meerdere perspectieven gevolgd worden,kiest The Last of Us het perspectief van Joel en Ellie en hun emotioneleworsteling. En ook andere menselijke verhoudingen krijgen aandacht. Zo krijgthet zombieplot een mooie gelaagdheid waarbij we ons als kijkers kunnen afvragenvan wie nou daadwerkelijk de grootste dreiging uitgaat. Van de zombies of vande medemens? De serie zet ons aan het denken over het mens-zijn en hoe we metelkaar omgaan. De film richt zich dan ook met name op de overlevenden, de niet-geïnfecteerden,en hoe zij dealen met de nieuwe situatie. En ja, het kan zijn dat je tijdenshet kijken naar de zombies flashbacks ervaart naar de piek in de coronacrisisen het menselijke hamstergedrag naar wc-papier en ongeveer alle houdbarelevensmiddelen.

Review: The Last of Us (4)

Wennen aan de cast

Aanvankelijk was er via sociale media wel behoorlijk wat commentaarop de casting. Pedro zou geen volle baard hebben, wat als essentieel werdgezien voor een goede vertolking van de rol van Joel. En ook Bella kreeg hetvoor haar kiezen. Zij zou niet knap genoeg zijn en vanwege haar non-binaireidentiteit enkel gecast zijn om ook de LGBTQIA+ gemeenschap aan te trekken. Inmiddelsis de serie lekker op gang gekomen en neemt de kritiek af. Het acteerspel isnamelijk van buitengewone kwaliteit, waarbij we bij Joel een naar binnengekeerde man zien die in de overlevingsstand is terechtgekomen en zichvastklampt aan zijn doel, en bij Ellie een emotionele puber die lastig om kangaan met de situatie. Zij is namelijk immuun ten midden van geïnfecteerdemensen en mensen die bang zijn om geïnfecteerd te worden. En ook hier zien weweer hoe uitsluiting en eenzaamheid werkt, universele thema’s binnen een zombieuniversum.

Het is niet voor niets dat HBO al na twee afleveringen eenvervolg heeft aangekondigd. The Last of Us is een blijvertje, dus mocht je nogniet begonnen zijn dan zou ik zeker een aflevering gaan checken.

  • The Last of Us (2023)
  • Cijfer: 9
  • Drama, actie, avontuur, game
  • Cast: Pedro Pascal, Joel Miller, Bella Ramsey, Ellie Williams, Anna Torv, Theresa 'Tess' Servopoulos, Gabriel Luna, Tommy Miller, Lamar Johnson en meer
Review: The Last of Us (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6525

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.